ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Ο Σύλλογος αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
«σὺν Ἀθηνᾷ» σας προσκαλεί
στη Διάλεξη του Δρ. Θεολογίας και Νομικού
Κωνσταντίνου Γεωργιάδη
 
με θέμα:
«Μνήμη ἁγ. Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου:
ἑνότητα καὶ διάκριση ἕλληνος καὶ ἐκκλησιαστικοῦ λόγου»
 
τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016, στις 6μ.μ., στην Αίθουσα «Β. Βασιλικός» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας
Είσοδος ελεύθερη
afisa-georgiadis
 
Βιογραφικό ομιλητή
Ὁ Κωνσταντίνος Ἰω. Γεωργιάδης γεννήθηκε στὴν Καβάλα το 1976. Φοίτησε στὸ Πειραματικὸ Γυμνάσιο καὶ τὸ 4ο Λύκειο Καβάλας. Σπούδασε Θεολογία (Ὑπότροφος τοῦ ΙΚΥ) καὶ Νομικὴ στὰ ἀντίστοιχα Τμήματα τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οἱ μεταπτυχιακές του Σπουδές, Α´ καὶ Β´ Κύκλου, στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου, εἰδικὰ δὲ στὸν Τομέα Δογματικῆς καὶ Συμβολικῆς Θεολογίας μὲ Σύμβουλο τὴν Καθηγήτρια Δ. Λιάλιου, ὁλοκληρώθηκαν μὲ Ἄριστη Ἐπίδοση. Εἰδικὰ ἡ Διδακτορική του Διατριβὴ ἔλαβε τὸ βαθμὸ Ἄριστα μὲ Διάκρισηκαθὼς καὶ τὸ Βραβεῖο Ἀριστείας τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐρευνῶν τοῦ ΑΠΘ, τὸ ὁποῖο ἔλαβε καὶ ἡ Μεταδιδακτορική του. Οἱ τίτλοι τῶν δημοσιευμένων Διατριβῶν του, γιὰ μὲν τὴ Μεταπτυχιακή εἶναι «Ἡ περὶ Θεοῦ διδασκαλία κατὰ τοὺς Λόγους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου», γιὰ δὲ τὴ Διδακτορική «Πηγές και Θεολογία τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου», ἐνῶ γιὰ τὴ Μεταδιδακτορικὴ «Τὸ φιλοσοφικὸ καὶ θεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς ὀρθόδοξης εἰκονολογίας». Ἐνδεικτικά, δίνονται τέσσερεις τίτλοι Εἰσηγήσεών του σὲ Ἐπιστημονικὰ Συνέδρια: 1) «Ἡ λειτουργία τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ στὶς ἡσυχαστικὲς συνόδους τοῦ ΙΔ´ αἰώνα» (ΚΕΕΠ, ΑΠΘ), 2) «Eusebius of Caesarea, the Father of Byzantine Iconoclasm» (Oxford), 3) «Apocrypha: The Ideological Matrix of Byzantine Iconoclasm» (AUTH), 4) «Aristotle and Gregory Palamas: God and theology in the limits of Reason» (DIKAM, AUTH). Μετὰ ἀπὸ δεκατέσσερα (14) χρόνια στὴ Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, σήμερα ἐργάζεται στὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Καβάλας, μὲ πρώτη εἰδικότητα αὐτὴν τοῦ Θεολόγου καὶ δεύτερη αὐτὴν τοῦ Νομικοῦ, ἐνῶ στὸ παρελθὸν καὶ γιὰ δύο ἀκαδ. ἔτη ἀπεσθάσθη στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ ΑΠΘ, ἀναλαμβάνοντας κατ᾽ ἀνάθεση τὴ διδασκαλία τῶν μαθημάτων «Ἑρμηνεία Δογματικῶν καὶ Συμβολικῶν Κειμένων» Ι καὶ ΙΙ. Εἶναι ἔγγαμος μὲ τὴ Συνάδελφο Κωνσταντίνα Κατσαροῦ, μὲ τὴν ὁποία ἔχουν δύο παιδιά.