Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου

Αρχαιολόγος – Φιλόλογος, Συγγραφέας

dimikougioum@hotmail.com

Η χρήση των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδών» στους βυζαντινούς συγγραφείς του 11ου – 13ου αιώνα»

Στην εισήγηση αυτή θα εξεταστεί το περιεχόμενο και η σημασία των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδών» κατά τους βυζαντινούς συγγραφείς της περιόδου από τον 11ο ως τον 13ο αιώνα. Η περίοδος επιλέχτηκε με κριτήριο την ύπαρξη κατά τους χρόνους αυτούς πολλών βυζαντινών ιστοριογράφων οι οποίοι αποτελούν συνάμα και εξέχοντες λογίους και γενικότερα συγγραφείς της βυζαντινής γραμματείας. Επομένως η έμφαση θα δοθεί στους ιστοριογράφους, χωρίς να αποκλείονται και αναφορές από άλλα είδη της βυζαντινής γραμματείας, όπως για παράδειγμα εγκωμιαστικοί λόγοι αυτοκρατόρων και κάτοπτρα ηγεμόνος. Παράλληλα θα εξεταστούν και ορισμένα παραδείγματα χρήσης των όρων και από άλλες περιόδους της βυζαντινής ιστορίας καθώς και τα όποια αρχαιολογικά τεκμήρια.

Ενδεικτική βιβλιογραφία – πηγές

Nicolaus Festa, Theodori Ducae Laskaris Epistulae CCXVII, Φλωρεντία 1898.

Θεοχαρίδης Γεώργιος, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους (285 – 1354), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1980.

Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμος Β΄, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1992.

Κουγιουμτζόγλου Δημήτριος, Ο Μέγας Αλέξανδρος του Ελληνισμού: Αρχαιότητα – Βυζάντιο –

Νεότερη                 και          Σύγχρονη              Ελλάδα,                 ηλεκτρονικό        βιβλίο,   2016, http://www.saitapublications.gr/2016/11/ebook.209.html  

Κορδώσης Μιχάλης, Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων, Βιβλιοπωλείο Διονυσίου Νότη Καραβία, Αθήνα 1996.

Παπαδοπούλου Θεοδώρα, Συλλογική Ταυτότητα και Αυτογνωσία στο Βυζάντιο – συμβολή στον προσδιορισμό της αυτοαντίληψης των Βυζαντινών κατά την λόγια γραμματεία τους (11ος – αρχές 13ου αι.), διδακτορική διατριβή, έκδοση Αθήνα 2015.

Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία.

Μιχαήλ Ατταλειάτης, Ιστορία.

Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστορίων.

Νικηφόρος Βρυέννιος, Ύλη Ιστορίας.

Άννα Κομνηνή, Αλεξιάς.

Ιωάννης Κίνναμος, Επιτομή.

Ιωάννης Ζωναράς, Επιτομή Ιστοριών.

Κωνσταντίνος Μανασσής, Χρονική Σύνοψις.

Μιχαήλ Γλυκάς, Βίβλος Χρονική.

Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις  Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική Συγγραφή. Γεώργιος Παχυμέρης, Συγγραφικαί Ιστορίαι