Επιτροπές

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κωνσταντίνα Κατσαρού

Κυριάκος Μικέλης

Ζαφείρης Παπαβαρύτης

Κυριακή Σαλβερίδου

Κατερίνα Χατζοπούλου